Dicionario da vestimenta tradicional galega


Sistema conceptual

Os sistemas conceptuais son parte da nosa capacidade de estruturar o coñecemento. Isto ten unha relevancia especial para os campos de coñecemento especializado, onde é precisa unha maior exactitude de clasificación que na nosa vida cotiá, e por tanto os sistemas de conceptos son unha das nocións fundamentais da terminoloxía, a disciplina que lida co vocabulario das áreas de especialidade.

Aquí eu propoño un esquema de clasificación navegábel e unha árbore conceptual pluridimensional. A árbore conceptual é un sistema de representación conceptual estático en forma arborescente e serve para obter unha visión xeral do entramado de relacións entre os diferentes conceptos. O esquema de clasificación conceptual, en troca, é dinámico e por tanto permite navegar polas súas diferentes ramas co fin de localizar de forma precisa nese entramado un concepto do que descoñecemos a denominación ou para simplemente observar como está relacionado cos seus conceptos veciños.

Espero que encontres o que procuras!